Lotus Garden
Hoàng Kim Thế Gia
Saigon RiverSide
Pico Plaza
MỘT SỐ CÔNG TRÌNH DỰ ÁN DO HIỆP THÀNH PHÁT CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU SƠN
Giá 598.500 VND
570.000 VND
Giá 1.312.500 VND
1.250.000 VND
Giá 1.207.500 VND
1.150.000 VND
Giá 1.732.500 VND
1.650.000 VND
Giá 892.500 VND
850.000 VND
Giá 714.000 VND
680.000 VND
Giá 892.500 VND
850.000 VND